Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 c, ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego w rzemiośle kominiarstwo.

Henryk Ławniczak

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych umożliwia zachować ich prawidłową przepustowość (drożność) a tym samym odprowadzanie z naszych mieszkań nie tylko ubocznych produktów spalania różnego rodzaju paliw ale również (a może przede wszystkim) zużytego powietrza którym na co dzień oddychamy, a od którego jakości zależy nasze zdrowie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 czerwca 2006 r

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 156 poz.1118 z dnia 23 czerwca 2006 r.)

Rozdział 7

Instalacje i urządzenia techniczne

§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:

a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej 1 raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej 4 razy w roku;

c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej 2 razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.

Henryk Ławniczak

Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia


Art. 82. § 1.
Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów,
a w szczególności:

1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku,

2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,

3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru,

4) eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Które obiekty budowlane i w jakim zakresie podlegają wyłączeniem z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego?

Henryk Ławniczak

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane z obowiązku corocznego sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy – Prawo budowlane) zwolnieni zostali właściciele i zarządcy:

– budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

– obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,

– oraz całej grupy obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (np. obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty
i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m², wiaty przystankowe i peronowe, obiekty małej architektury, ogrodzenia, itd.).

Obiekty te podlegają jednak kontroli rocznej w pozostałym zakresie, jeśli oczywiście posiadają elementy podlegające sprawdzeniom, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. b i c ustawy – Prawo budowlane oraz podlegają kontroli pięcioletniej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane.

 

Kontrola okresowa wykonywana co najmniej dwa razy
w roku dla obiektów wielkopowierzchniowych.

Henryk Ławniczak

Zgodnie z art.62 ust.1 pkt.3 ustawy
– Prawo budowlane należy przeprowadzać kontrolę okresową co najmniej dwa razy w roku (mogą być one przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku) dla obiektów wielkopowierzchniowych, tj. takich które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, przekraczającą 2000 m², bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty. W odniesieniu do pozostałych obiektów obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli dwa razy w roku nie ma zastosowania. Zgodnie z tym przepisem, kontroli stanu technicznego należy dokonywać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada jedynie w stosunku do w/w. rodzajów obiektów.

 

Kontrola obejmuje zakres kontroli rocznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo Budowlane, a osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego
o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo Budowlane).

Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów.

W myśl art. 62 ust.1 pkt.5 właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych zostali zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów,
z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

– co najmniej raz na 2 lata – w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

– co najmniej raz na 4 lata – w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

Obowiązek ten wynika z dodanego przepisami ustawy z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) i został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009 r., zatem kontrolę obiektów już użytkowanych należy po raz pierwszy przeprowadzić, w zależności od wydajności kotła, w ciągu dwóch bądź czterech lat od wejścia w życie przedmiotowych przepisów.